کارت خرید

یافتن محصولها و سرویس ها


LR001
فضا ۲۰ گیگابایت
ترافیک ماهیانه ۶۰ گیگابایت
تعداد وب‌سایت قابل میزبانی ۲۰ عدد
محل سرور المان / فرانسه
میزان مجاز استفاده از منابع سرور یک درصد برای هر سایت

49,000 تومان ماهانه
294,000 تومان شش ماهه
588,000 تومان سالانه

LR002
فضا ۴۰ گیگابایت
ترافیک ماهیانه ۱۲۰ گیگابایت
تعداد وب‌سایت قابل میزبانی ۴۰ عدد
محل سرور المان / فرانسه
میزان مجاز استفاده از منابع سرور یک درصد برای هر سایت
99,000 تومان ماهانه
594,000 تومان شش ماهه
1,188,000 تومان سالانه

LR003
فضا ۶۰ گیگابایت
ترافیک ماهیانه ۱۸۰ گیگابایت
تعداد وب‌سایت قابل میزبانی ۶۰ عدد
محل سرور المان / فرانسه
میزان مجاز استفاده از منابع سرور یک درصد برای هر سایت
149,000 تومان ماهانه
1,788,000 تومان سالانه