مقالات

 آشنایی با پسوند دامین آی آر

آشنایی با پسوند دامین آی آر دامنه آی آز .ir یک دامنه ملی است و توسط مرکز تحقیقات فیزیک نظری به...

 مراحل ثبت دامنه آی آر

ایرنیک به آدرس www.nic.ir مرکز ثبت دامنه های .ir و وابسته به پژوهشگاه دانشهای بنیادی در ایران...