مقالات

 رفع خطای Your IP is blacklisted

Your IP is blacklisted در صورتی که هنگام ورود به directadmin  با پیغام Your IP is blacklisted...

 محدودیت ارسال ایمیل برای هر اکانت

limit the number of emails sent by each user برای این کار دستور زیر را اجرا می نماییم:...